Checkout สวนสละ เขาจันทร์ สไลเดอร์ป่า ชุมชนป่าบอน อ.ป่าบอน ดูวิดีโอเลย!

ประวัติความเป็นมา

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2515 โดยแยกมาจากตำบลป่าบอน มีผู้นำคนแรก คือ นายสุบ หมีนปาน ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองธง เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอป่าบอน ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดมีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ มีพื้นเพดั้งเดิมอยู่ในพื้นที่ ต่อมาภายหลังมีประชากรอพยพเข้ามาอาศัยและตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาตำบลอย่างต่อเนื่อง

สวนสละลุงถัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จุดเริ่มต้นการต่อสู้และก้าวไปสู่ความสำเร็จในการปลูกสะละ ของนายถัน ดำเรือง ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพ.ศ. 2511 ครั้งที่ได้มาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง การทำการเกษตรสมัยนั้นต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคมาก เนื่องจากพื้นที่ยังเป็นป่ารก การเดินทางลำบาก ต้องเดินด้วยเท้า แบกของ และหอบลูกอย่างพะรุงพะรัง กว่าจะมาถึงพื้นที่ใช้ระยะในการเดินทางประมาณ 12 กิโลเมตร
การปลูกพืชต้องถางป่าและต้องระมัดระวัง ช้าง เสือ และสัตว์ป่าดุร้ายต่างๆ การปลูกพืชเริ่มจากการปลูกมะพร้าว และได้ทดลองปลูกพืชใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น จำปาดะ สะตอ ยางพารา และทำนา ตามลำดับ จนถึง พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่ยางพาราเนื่องจากราคายางพาราตกต่ำ จึงตัดสินใจปลูกไม้ผล คือ ทุเรียน ลองกอง และมังคุดด้วยนิสัยประจำตัวที่ชอบทดลอง และมีความคิดก้าวหน้าอยู่เสมอ ในปี พ.ศ. 2542 ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการทำสวนสะละ จึงได้ไปปรึกษาเพื่อนบ้าน และเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจันทบุรี จนมีความเข้าใจในระดับหนึ่ง จึงได้ตัดสินใจปรับสภาพพื้นที่ของตัวเองเพื่อทำการปลูกสะละในปี พ.ศ. 2543 โดยได้ซื้อสะละพันธุ์เนินวงจากจังหวัดจันทบุรีมาปลูกเป็นครั้งแรกจำนวน 500 ต้นหลังจากนั้นได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการทำสวนสะละอย่างจริงจัง และด้วยความเป็นคนที่มีความอดทน ขยัน พากเพียร เรียนรู้ อดออม ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อต่อสังคมมาโดยตลอด ทำให้ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ปลูกสะละเพิ่มขึ้นเป็น 20 ไร่ จำนวน 1,050 ต้น ที่ตั้งแปลงอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ 4 แปลง คือ แปลงที่ 1 จำนวน 5 ไร่ แปลงที่ 2 จำนวน 2 ไร่ แปลงที่ 3 จำนวน 3 ไร่ และแปลงที่ 4 จำนวน 10 ไร่ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ จนได้รับใบรับรองคุณภาพตามโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) ทุกแปลง

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

  • สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี

พิกัดที่ตั้ง

  • อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
Q สิ่งที่น่าสนใจ

1. เดินชม ผสมพันธ์เกสร สละ
2. แข่งขันกินสละ
3. สไลเดอร์ป่า
4. ทำแป้งสาคูจากต้นสาคู
5. ขึ้นถ้ำน้ำ
6. ชมวิถีเกษตร

Q การเข้าถึง เส้นทางการคมนาคมไปยังแหล่ง

ใช้เส้นทางคมนาคมทางบก มีถนนสำคัญตัดผ่านคือ ทางหลวงหมายเลข 4122 เป็นถนนลาดยาง สภาพดี แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่หมู่ที่ 7 ผ่านหมู่ที่ 1,2,4,5,7 และมีถนนลาดยาง ถนนลูกรัง เส้นทางอื่น ๆ อีกประมาณ 43 สาย สภาพถนนใช้การได้ดี การคมนาคมสะดวก

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิวทิวทัศน์ ล่องแก่ง สัมผัสวิถีชุมชน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศ เรียนรู้กิจกรรมชุมชน ฯลฯ

1. เดินชม ผสมพันธ์เกสร สละ
2. แข่งขันกินสละ
3. สไลเดอร์ป่า
4. ทำแป้งสาคูจากต้นสาคู
5. ขึ้นถ้ำน้ำ
6. ชมวิถีเกษตร

Q สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ รถเช่า เรือโดยสาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดบริการนักท่องเที่ยว

1. เขาจันทร์โฮมสเตย์
2. กางเต้นนอนในสวนสละลุงถัน

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

• ห้ามเก็บลูกสละจากต้น

Q สินค้าและของฝากชุมชน

1. ผลสละสด
2. สละลอยแก้ว
3. กล้วยฉาบ
4. ผลไม้ตามฤดูกาล

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

1. เขา ป่า คะนัง อำเภอตะโหมด
2. ชุมชนบ้านขามสายน้ำมีชีวิต ต.ลำสิน อ.ศรีนครินทร์
3. บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น อ.เขาชัยสน

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

• นายวิชัย ดำเรือง โทร. 084 859 3571 Line : 084 859 3571
e-mail wichai-dumrueng@hotmail.com
facebook สวนสละลุงถัน