ประวัติความเป็นมา

          แม่เจ้าอยู่หัว(พระนางเลือดขาว)เป็นบุตรีคหบดีบิดาเป็นชาวจังหวัดพัทลุง เชื้อสายลังกา(คุลา)มารดาเป็นชาวบ้านเก่าหรือบ้านฆ้อง(บริเวณวัดแม่เจ้าอยู่หัวหมู่ที่3 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบัน)บิดามารดามีอาชีพค้าขาย ณ ชุมชนสุดสายหาดทรายแก้วนครศรีธรรมราชหรือสันทรายเชียรใหญ่ทางทิศใต้คือบริเวณวัดแม่เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นชุมชนท่าเรือในสมัยโบราณเสถานที่เกิดของนางคือบ้านเก่าหรือบ้านฆ้องประมาณพ.ศ.1745แม่เจ้าอยู่หัว(พระนางเลือดขาว)พระนามเดิมไม่ทราบแน่ชัดแต่ได้รับทราบจากคำบอกเล่าบางกระแสเรียกชื่อว่า“กังหรี”บางกระแสไม่ปรากฎพระนามเดิมพระนางเลือดขาวมีพี่น้อง3คน คือทวดโปชีมีรูปปั้นประดิษฐานณวัดพังยอมพ่อท่านขรัวมีรูปปั้นประดิษฐาน ณ วัดบ่อล้อและแม่เจ้าอยู่หัวมีรูปปั้นประดิษฐาน ณ วัดแม่เจ้าอยู่หัว

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

  • เที่ยวได้ตลอด อย่างไรก็ตาม ควรเดินทางมาในช่วงฤดูร้อน : ปลาย ม.ค. – ปลาย

พิกัดที่ตั้ง

  • บ้านน้ำบ่อ ม.3 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
Q สิ่งที่น่าสนใจ ความน่าสนใจ สิ่งดึงดูด อัตลักษณ์ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ทรัพยากร ความสวยงาม ความเชื่อ

แม่เจ้าอยู่หัว(พระนางเลือดขาว)เป็นบุตรีคหบดีบิดาเป็นชาวจังหวัดพัทลุง เชื้อสายลังกา(คุลา)มารดาเป็นชาวบ้านเก่าหรือบ้านฆ้อง(บริเวณวัดแม่เจ้าอยู่หัวหมู่ที่3 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบัน)บิดามารดามีอาชีพค้าขาย ณ ชุมชนสุดสายหาดทรายแก้วนครศรีธรรมราชหรือสันทรายเชียรใหญ่ทางทิศใต้คือบริเวณวัดแม่เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นชุมชนท่าเรือในสมัยโบราณสถานที่เกิดของนางคือบ้านเก่าหรือบ้านฆ้องประมาณ พ.ศ.1745 แม่เจ้าอยู่หัว(พระนางเลือดขาว) พระนามเดิมไม่ทราบแน่ชัดแต่ได้รับทราบจากคำบอกเล่าบางกระแสเรียกชื่อว่า“กังหรี”บางกระแสไม่ปรากฎพระนามเดิมพระนางเลือดขาวมีพี่น้อง3คน คือทวดโปชีมีรูปปั้นประดิษฐานณวัดพังยอมพ่อท่านขรัวมีรูปปั้นประดิษฐานณ วัดบ่อล้อและแม่เจ้าอยู่หัวมีรูปปั้นประดิษฐาน ณ วัดแม่เจ้าอยู่หัว
1.วัดแม่เจ้าอยู่หัว ชมฆ้องใหญ่ไหว้แม่เจ้าอยู่หัว แก้บนรูปปั้นแม่เจ้าอยู่หัว ประชาชนต่างไปกราบไหว้ขอให้มีโชคลาภ พ้นทุกข์ภัยต่างๆ
1.1ผู้ที่เข้ามาทำบุญที่วัดและมีรูปปั้นจระเข้ที่เชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนี้
กิจกรรมประจำปีได้แก่
1)ทำบุญปิ่นโตร้อยสาย
2)ลอยกระทง
3)รดน้ำผู้สูงอายุเทศกาลสงกรานต์
2.วัดบ่อล้อ เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพ่อท่านขรัวพี่น้องของพระนางเลือดขาว(แม่เจ้าอยู่หัว)
3.วัดบางเนียน (พ่อท่านเอื้อม) วัตถุมงคลที่พ่อท่านเอื้อมอธิษฐานจิตหรือปลุกเสกจะมีอิทธิปาฏิหาริย์และประสบการณ์ทางด้านคงกระพันแคล้วคลาด คุ้มครอง โชคลาภ และเมตตามหานิยม
4.วัดเขาแก้ววิเชียร ก่อสร้างมาไม่น้อยกว่า 400 ปีมีเจดีย์เก่าแก่ชื่อเจดีย์พระติลิมุ้ย ชาวบ้านมักจะไปกราบไหว้ขอให้บุตรหลานสอบเข้าทำงานและยังมีลิงจำนวน 100 กว่าตัวเป็นลิงฝูงใหญ่
5.วัดพระพุทธบาทและจุดชมวิวบนเขาพระบาท
6.วัดพัธสีมาเป็นวัดที่มีอายุมากกว่า 700 ปี สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ
1)หอไตรโบราณ
2)พิพิธภัณฑ์ จัดเก็บพระคัมภีร์โบราณ และกระเบื้องถ้วยชามที่เชื่อว่าได้จากการติดต่อค้าขายกับดินแดนภายนอก (เช่น สุโขทัย จีน เป็นต้น)
3)พระเมรุจำลองบรรจุศพอดีตเจ้าอาวาส
7.ศาลหลวง - ต้นไทรโดยนายจำนูญ พลายด้วง ราษฎรตำบลแม่เจ้าอยู่หัวได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545เวลา 20.00 น. ถึงต้นไทรโบราณ ขนาดใหญ่ที่ขึ้นขวางแนวขุดคลองชะอวด - แพรกเมือง ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับสั่งให้ ตั้งศาลหลวงและประกอบพิธีบวงสรวงเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2547 โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีฯ
8.ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง

Q การเข้าถึง เส้นทางการคมนาคมไปยังแหล่ง

จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ขับรถมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ตามถนนราชดำเนิน ผ่านสี่แยกศาลามีชัย (หัวถนน) ขับตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 408(นครศรีธรรมราช-สงขลา)ถึงสี่แยกบ่อล้อ ขับตรงไปอีกประมาณ 200 เมตร จะถึงวัดบ่อล้ออยู่ด้านซ้ายมือ

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิวทิวทัศน์ ล่องแก่ง สัมผัสวิถีชุมชน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศ เรียนรู้กิจกรรมชุมชน ฯลฯ

1. กิจกรรมล่องเรือคลองฆ็องชมระบบนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำปากพนังโดยกลุ่มคนรักษ์พรุคลองค็อง(ฆ็อง)กิจกรรมจัดทำเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว ได้แก่
โปรแกรมที่ 1 (1 วัน) : ล่องเรือชมพรุคลองค็อง-ชมศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
โปรแกรมที่ 2 (1 วัน) : ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง-ล่องเรือชมแม่น้ำปากพนังตอนกลาง-คลองชะอวด-แพรกเมือง-สักการะศาลหลวงต้นไทร
โปรแกรมที่ 3 (2 วัน 1 คืน) : ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง-ล่องเรือชมแม่น้ำปากพนังตอนกลาง-ศึกษาระบบนิเวศคลองค็อง-คลองชะอวด-แพรกเมือง-สักการะศาลหลวงต้นไทร
2. กิจกรรมล่องเรือจากชูใหม่รีสอร์ทและตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ไปยังวัดเภาเคืองโดยคิดค่าบริการคนละ 200 บาท เดินทาง 5 คน
3. งานแข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานแม่น้ำเชียรใหญ่ชาวบ้านได้จัดเรือเพรียวพายแข่งขันกันในแม่น้ำเชียรใหญ่จนเกิดงานประเพณีแข่งเรือเพรียว สืบทอดถึงปัจจุบัน โดยมีเรือเพรียว ตั้งแต่ 7, 13, 16, 30ฝีพาย

Q สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ รถเช่า เรือโดยสาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดบริการนักท่องเที่ยว

1. ลานจอดรถในวัดแม่เจ้าอยู่หัว วัดบ่อล้อและศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
2. ร้านขายของชำในชุมชน
3. นักสื่อความหมายเป็นข้าราชการครูที่เกษียณอายุแล้ว

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

แต่งกายด้วยความเหมาะสมต่อการเยือนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติ โบราณสถาน และแหล่งวัฒนธรรม

Q สินค้าและของฝากชุมชน

1. ผ้ายก และผ้าฝ้าย
2. ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
3. ขนมลา

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

1. บ้านไร่ชายเขา อ.เชียรใหญ่
2. ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ (ทุกวันเสาร์) อ.เชียรใหญ่
3. วัดเภาเคือง อ.เชียรใหญ่
4. ตลาดน้ำคลองแดน(ทุกวันเสาร์) อ.หัวไทร
5. วัดหรงบน อ.ปากพนัง
6. ทุ่งกังหันผลิตไฟฟ้าริมอ่าวไทย อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร
7. ศูนย์ผลิตย่านลิเภา วัดหมน อ.เมือง
8. ล่องแพวังหอน อ.ชะอวด

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

นายชลอ เอี่ยมสุทธิ์ผู้ใหญ่บ้านน้ำบ่อ ม.3 ต.แม่เจ้าอยู่หัวโทร. 081-0888966
นายพีรชน เกษตรสุนทร รองปลัดเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ โทร. 081-4872075